SMLW NASZ DOM
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA 29.06.2024 PDF Drukuj Email

Ostrów Mazowiecka, 14 czerwiec 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 116 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się

w dniu 29.06.2024 r. o godz. 900 , w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego

 1. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36.

Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godz. 830.

Uzupełniony i uporządkowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2023 r. i 11.05.2024 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za  2023 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
  • a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  • b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie wniosków  wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2020 – 2022 oraz podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.
 11. Informacja ws. zrzeczenia się mandatu przez członka RN pana Henryka Wilczewskiego.
 12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie  SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” nr17/2021  z dnia 30.03.2021r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie-sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowi Maz. przy ul.Batorego 19 oznaczonego numerami ewidencyjnymi 3259/15,3256/2,3255/2.
 21. Sprawy różne.
 22. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 23. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl , w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul.Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 700 do 1500. Będą one dostępne na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni  na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie www.smnaszdom.pl w zakładce dokumenty do pobrania i w biurze Spółdzielni.

Zarząd SML-W „Nasz Dom”

Zastępca Prezesa Zarządu                   Prezes Zarządu

Maria Morawska                         Izabela Kołakowska

 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj Email

Ostrów Mazowiecka, 6 czerwiec 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 116 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się

w dniu 29.06.2024 r. o godz. 900 , w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36.

Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godz. 830.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2023 r. i 11.05.2024 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały                     w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za  2023 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
  • a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  • b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie wniosków  wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2020 – 2022 oraz podjęcie uchwały ws. w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.
 11. Informacja ws. zrzeczenia się mandatu przez członka RN pana Henryka Wilczewskiego.
 12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie  SML-W „Nasz Dom”    w Ostrowi Mazowieckiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” nr17/2021  z dnia 30.03.2021r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie-sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 20. Sprawy różne.
 21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 22. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl, w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul.Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 700 do 1500. Będą one dostępne na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni  na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie www.smnaszdom.pl w zakładce dokumenty do pobrania i w biurze Spółdzielni.

Zarząd SML-W „Nasz Dom”

Zastępca Prezesa Zarządu              Prezes Zarządu

 
Ogłoszenie o konkursie na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

o konkursie na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni na stanowiskach kierowniczych,
 • preferowana licencja zarządcy nieruchomościami lub odpowiedni certyfikat,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności znajomość prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość statutu SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej,
 • umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu  prawa pracy,
 • biegła znajomość obsługi MS Office,
 • komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe,
 • pełna dyspozycyjność,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i posiadane uprawnienia (dyplomy, licencje, certyfikaty, zaświadczenia),
 • świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające 5-letni staż pracy w tym 2-letni na stanowiskach kierowniczych,
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji.

Tryb przeprowadzania konkursu określa „REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ „NASZ DOM” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnaszdom.pl oraz w siedzibie Spółdzielni ul. Lipowa 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ   „NASZ DOM” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”, w terminie do dnia 28.06.2024 r.

w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 
INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ PDF Drukuj Email

 

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 06.06.2024 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu 5/2024 z dnia 08.05.2024r.

 3. Przyjęcie protokołu 6/2024 z dnia 23.05.2024r.

 4. Przyznanie premii dla Zarządu za miesiąc maj 2024r.

 5. Wnioski Zarządu pkt 5-7
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji biegłego rewidenta z oceny sprawozdania finansowego za 2023r. i rekomendacji WZ zatwierdzenia sprawozdania

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania WZ sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu remontowego za 2023r.

 9. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom”

Marta Kolator

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 60

Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

DO POBRANIA

PRZTARGI I KONKURSY

INNE