SMLW NASZ DOM
Posiedzenie Rady Nadzorczej 24.07.2024r. PDF Drukuj Email

Prezydium    RN SML-W    „Nasz    Dom"    w Ostrowi    Mazowieckiej    uprzejmie    informuje, że w dniu 24.07.2024 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W ,,Nasz Dom" ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 

1    Przyjęcie porządku obrad.

2    Przyjęcie protokołu nr 7/2024 z dnia 06.06.2024 r.

3    Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy z pełniącą obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu.

4    Informacja Zarządu na temat pozyskanych środków zewnętrznych przez Spółdzielnię w 2023 r. oraz do czerwca 2024 r. w tym ilość i na jaką kwotę.

5    Informacja Zarządu na temat przeglądów wentylacyjnych i gazowych oraz zapoznanie z Protokołem dotyczącym wykonanej usługi.

6    Przyznanie premii za miesiąc czerwiec 2024 r. dla Zarządu Spółdzielni.

 

Wnioski Zarządu pkt 7-11

 

7    Analiza zadłużenia użytkowników lokali i nieruchomości Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu na dzień 31.03.2024r.

8    Podjęcie uchwał w sprawie zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w zasobach SMLW Nasz Dom.

9    Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zaliczki na podgrzanie wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni położonych w Ostrowi Maz

10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaliczki na podgrzanie wody użytkowej dla lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni położonych w Ostrowi Maz

11   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Porządku Domowego.

12   Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 
PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I Wymiana poziomów centralnego ogrzewania i zaworów pod pionowych w części piwnicznej budynku przy ulicy Kościuszki42A.

ZAD II Przebudowa poziomów kanalizacyjnych w części piwnicznej budynku Widnichowska7 i Widnichowska9 z podejściami do studzienek zewnętrznych.

ZAD III Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych w budynku przy ulicy Kilińskiego2

ZAD IV Zakup i montaż kaset zewnętrznych cyfrowych wraz ze sprawdzeniem instalacji  i dostosowanie zakupionych przez mieszkańców unifonów w blokach: Batorego11, Batorego 17, Widnichowska1, Widnichowska1a, Kościuszki 42E, Okrzei5a, 3 Maja5, 3 Maja9, 3 Maja7.

ZAD V Wykonanie pomiarów elektrycznych lokali mieszkalnych i usługowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej.

ZAD VI Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i ocieplenie budynku Kilińskiego2 wraz z przygotowaniem grafiki i kolorystyki.

ZAD VII Zakup i wymiana drzwi garażowych w budynkach Kilińskiego2

oraz 3 Maja40

Oferty prosimy składać w terminie do 30.07.2024r do godziny 10ºº

 

Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA 29.06.2024 PDF Drukuj Email

Ostrów Mazowiecka, 14 czerwiec 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 116 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się

w dniu 29.06.2024 r. o godz. 900 , w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego

 1. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36.

Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godz. 830.

Uzupełniony i uporządkowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2023 r. i 11.05.2024 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za  2023 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
  • a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  • b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie wniosków  wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2020 – 2022 oraz podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.
 11. Informacja ws. zrzeczenia się mandatu przez członka RN pana Henryka Wilczewskiego.
 12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie  SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” nr17/2021  z dnia 30.03.2021r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie-sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ostrowi Maz. przy ul.Batorego 19 oznaczonego numerami ewidencyjnymi 3259/15,3256/2,3255/2.
 21. Sprawy różne.
 22. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 23. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl , w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul.Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 700 do 1500. Będą one dostępne na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni  na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie www.smnaszdom.pl w zakładce dokumenty do pobrania i w biurze Spółdzielni.

Zarząd SML-W „Nasz Dom”

Zastępca Prezesa Zarządu                   Prezes Zarządu

Maria Morawska                         Izabela Kołakowska

 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj Email

Ostrów Mazowiecka, 6 czerwiec 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 116 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się

w dniu 29.06.2024 r. o godz. 900 , w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36.

Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godz. 830.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2023 r. i 11.05.2024 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały                     w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za  2023 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
  • a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
  • b)  rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie wniosków  wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2020 – 2022 oraz podjęcie uchwały ws. w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.
 11. Informacja ws. zrzeczenia się mandatu przez członka RN pana Henryka Wilczewskiego.
 12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie  SML-W „Nasz Dom”    w Ostrowi Mazowieckiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” nr17/2021  z dnia 30.03.2021r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie-sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 20. Sprawy różne.
 21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 22. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl, w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul.Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 700 do 1500. Będą one dostępne na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni  na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie www.smnaszdom.pl w zakładce dokumenty do pobrania i w biurze Spółdzielni.

Zarząd SML-W „Nasz Dom”

Zastępca Prezesa Zarządu              Prezes Zarządu

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 61

Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

DO POBRANIA

PRZTARGI I KONKURSY

INNE