ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 08.06.2019r. PDF Drukuj Email

 

Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08.06.2019r. o godz. 1000 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 36.

Wejście na salę gimnastyczną od ul. Warchalskiego (furtką przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji)

Przewidziany jest następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej i wnioskowej
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2018r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok i podjęcie uchwały  w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedłożenie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
  • a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
  • b)rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za rok 2018,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia z rozliczeń międzyokresowych kwoty 333 000, 00 zł na fundusz zasobowy, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie ustanowienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego usytuowanego w nowobudowanym budynku mieszkalno-usługowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 12. Sprawy różne – dyskusja i składanie wniosków.
 13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 14. Zamknięcie obrad.
 15. Członkom Spółdzielni  przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał w biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4 w godzinach jej pracy, tj. od godz.7.00 do 15.00,we wtorki od godz. 7.00 do 17.00.

   

   

  Zarząd  SML-W „Nasz Dom”


  Zastępca Prezesa Zarządu                               Prezes Zarządu                          

  mgr inż. Grzegorz Bogdan                         mgr inż. Jerzy  Pawluczuk


 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK